Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ

Outsourcing ΑΤΜ

Μέσω της υπηρεσίας Outsourcing, η Euronet μπορεί να αναλάβει και να διαχειριστεί πλήρως το υφιστάμενο Δίκτυο ΑΤΜ της Τράπεζας (εν όλω ή εν μέρει). Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα εφαρμογής της υπηρεσίας σε επιλεγμένες μόνο τοποθεσίες (πιλοτικό).

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση των λειτουργιών των ΑΤΜ της Τράπεζας και όλων των κανονιστικών απαιτήσεων (όπως εντολές συστημάτων καρτών δύο φορές το χρόνο, επεξεργασία καρτών τσιπ (EMV), συμμόρφωση με τον κανονισμό PCI-DDS κ.λπ.)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τα ευέλικτα μοντέλα τιμολόγισης και τα οφέλη για την τράπεζα.

ΣΥΜΦΩΝIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΣΤΟ ΔIΚΤΥΟ

Tράπεζες & Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα έχουν πρόσβαση στo δίκτυo ΑΤΜ μας μέσω ευέλικτων συμφωνιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας.

Επικοινωνία
POS/eCommerce

Εύρεση