Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ

Συμφωνία συμμετοχής στο δίκτυο

Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο ΑΤΜ μας μέσω των ευέλικτων Συμφωνιών Συμμετοχής στο Δίκτυο. Η επίτευξη τέτοιας συμφωνίας αυξάνει άμεσα το αποτύπωμα αγοράς του συνεργάτη μας, χωρίς την ανάγκη κεφαλαιακών επενδύσεων.

Μέσω των προδιαγραφών ISO8583, μπορούμε να δημιουργήσουμε απευθείας συνδέσεις Host to Host (H2H) με τα συστήματα πληροφορικής της τράπεζας/του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Οφέλη για την Τράπεζα

OUTSOURCING ΑΤΜ

Αναλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε πλήρως υφιστάμενα Δίκτυα ΑΤΜ Τραπεζών (εν όλω ή εν μέρει)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας.

Επικοινωνία
POS/eCommerce

Εύρεση