Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ

Πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων

Προσφέρουμε σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την επιλογή να πουλήσουν ολόκληρο η μέρος του δικτύου ΑΤΜ στη Euronet. H εταιρία μας θα ενσωματώσει τα ΑΤΜ στο ανεξάρτητο δίκτυο της. Υπάρχει ακόμα δυνατότητα χρήσης του λογότυπου της τράπεζας σε ορισμένες τοποθεσίες ΑΤΜ ώστε να συνεχίζουν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι πελάτες του δικτύου της.

Πλεονεκτήματα για την τράπεζα:

ΣΥΜΦΩΝIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΣΤΟ ΔIΚΤΥΟ

Tράπεζες & Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα έχουν πρόσβαση στo δίκτυo ΑΤΜ μας μέσω ευέλικτων συμφωνιών.

OUTSOURCING ΑΤΜ

Αναλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε πλήρως υφιστάμενα Δίκτυα ΑΤΜ Τραπεζών (εν όλω ή εν μέρει)

Επικοινωνία
POS/eCommerce

Εύρεση