Πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων

Προσφέρουμε σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την επιλογή να πουλήσουν ολόκληρο η μέρος του δικτύου ΑΤΜ στη Euronet. H εταιρία μας θα ενσωματώσει τα ΑΤΜ στο ανεξάρτητο δίκτυο της. Υπάρχει ακόμα δυνατότητα χρήσης του λογότυπου της τράπεζας σε ορισμένες τοποθεσίες ΑΤΜ ώστε να συνεχίζουν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι πελάτες του δικτύου της.

Πλεονεκτήματα για την τράπεζα:

  • Η Τράπεζα συνεχίζει να εξυπηρετεί πελάτες σε περιοχές όπου κλείνουν καταστήματα
  • Η EURONET αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των ΑΤΜ της Τράπεζας ακολουθώντας διεθνής προδιαγραφές (Visa, MasterCard κ.λπ.)
  • Η τράπεζα απελευθερώνεται από το κόστος συντήρισης των ΑΤΜ που παραχωρεί στην Euronet και μπορεί πλέον να επενδύσει κεφάλαια σε νέες πρωτοβουλίες
  • Σε περίπτωση που θέλει να επεκτείνει το δίκτυο ΑΤΜ της σε απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να το κάνει μέσω της εταιρίας μας

ΣΥΜΦΩΝIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΣΤΟ ΔIΚΤΥΟ

Tράπεζες & Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα έχουν πρόσβαση στo δίκτυo ΑΤΜ μας μέσω ευέλικτων συμφωνιών.

OUTSOURCING ΑΤΜ

Αναλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε πλήρως υφιστάμενα Δίκτυα ΑΤΜ Τραπεζών (εν όλω ή εν μέρει)

Επικοινωνία
Για λύσεις ΑΤΜ
Για λύσεις POS/eCommerce

Εύρεση